ניווט באתר > מרכז קהילתי עוזיאל > דף הבית > �������� ������������

קיצורי דרך בחברה העירונית

�������� ������������

כתב התחייבות - הרשמה לצהרון במרכז הקהילתי עוזיאל שנת הלימודים תשפ"ב

הנחיות למילוי הטופס:
רישום לצהרון ייעשה באתר האינטרנט של החברה www.ironit.org.il או באחד ממוסדות החברה המפורטים להלן: גילאי גן בלבד רשאים להירשם גם במזכירות צמ"ח - הגיל הרך; כיתות א' - ד' בלבד במזכירות המרכז הקהילתי המפעיל את הצהרון. בעת הרשמה במזכירות יש לחתום על תקנון זה.


אנו, הח"מ, מצהירים, ומתחייבים בזאת כלפיכם, כדלקמן:
א. רישום
1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. ילדנו/ילדתנו ישתתף בצהרון, ופרטיו הינם כדלקמן

 

מין
נא לסמן ב-V את האפשרות המועדפת
3. ידוע לנו כי הרשמה באינטרנט מחייבת מסירת דוא"ל לקבלת אישור הרישום, וללא מסירת דוא"ל תקני הרישום לא ייקלט במערכת.
4. תקופת ההתקשרות הינה לתקופה קצובה, החל ממועד תחילת הפעילות בחודש ספטמבר או בחודש הרישום ועד לתום שנת הלימודים כהגדרתה בסעיף 11 להלן (להלן - "תקופת ההתקשרות").
5. החברה לא תאפשר רישום לצהרון ללקוח שלו חוב קיים לחברה במועד הרישום.
6. למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להחליט על ביטול הפעילות בכיתת צהרון ככל ולא ירשמו לצהרון בכיתת גן לפחות 15 משתתפים ובכיתת בי"ס לפחות 18 משתתפים, אך החברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מספר המשתתפים המינימלי מעת לעת. ככל והחברה תחליט לבטל את הפעילות בצהרון ו/או בכיתות הצהרון בהתאם לאמור לעיל, תימסר לנו על כך הודעה מאת החברה עד לא יאוחר מיום 26.8.2021. אנו מתחייבים בזאת להיערך למקרה בו תינתן הודעה על ידי החברה על אי פתיחת הצהרון לאחר תום מועד ההרשמה לצהרון כאמור לעיל.
ב. שיבוץ ילדים בכיתות הצהרון
7. אנו מסכימים כי שיבוץ הילד/ה בכיתת הצהרון יעשה עפ"י גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה, ולפי שיקול הדעת הבלעדי של הגורמים האחראים על כך בחברה.
8. ידוע לנו כי החברה רשאית לערוך שינויים בכיתות הצהרון ו/או במבנה קבוצות הלימוד, לאחד ו/או לפצל כיתות/גנים/קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים שבצהרון ו/או להוסיף או לגרוע ילדים מכיתות הצהרון, וזאת בכל עת, הן בתחילת שנת הלימודים והן במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אך בכל מקרה מספר הילדים בצהרון יהא בהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך.
9. ידוע לנו כי החברה אינה מספקת סייע/ת צמוד/ה לילדים השוהים בצהרון.
10. ידוע לנו כי בצהרון המופעל בגן יש מפעיל/ה מוביל/ה לצהרון וסייע/ת, וכי בצהרון בגן בו משתתפים יותר מ- 30 ילדים תינתן סייע/ת שני/יה.
ג. מועדי פעילות הצהרון
11. הפעילות בצהרון תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים במשך 10 חודשי פעילות החל מיום 1.9.2021 ועד ליום 30.6.2022 (להלן - "שנת הלימודים"), בכפוף לימי החג ומועד כמפורט בסעיף 14 להלן, ולמעט הפסקת פעילות זמנית מסיבות שאינן תלויות בחברה בשל כח עליון ו/או סגירת הצהרון עפ"י צו, הוראה או הנחיה של כל רשות מוסמכת. הננו נותנים בזאת הסכמתנו המפורשת כי גם במקרה של הפסקת פעילות זמנית כאמור נמשיך לשאת בתשלום התמורה (כהגדרתה לעיל) ויתר התשלומים המפורטים בהסכם זה.
12. ככל שבוטלו ימים/שעות פעילות בצהרון רשאית החברה להחזירם לנו במועדים אחרים בהם אין פעילות של הצהרון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
13. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון כמפורט בסעיף 11 לעיל, אולם, מוסכם כי בימי הלימוד הראשונים של שנת הלימודים ייתכן ונתבקש להוציא את הילד/ה מהצהרון בשעה מוקדמת יותר כפי שייקבע ע"י מנהל/ת הצהרון.
14. שעות פעילות הצהרון בשנת הלימודים, הינם בימים א' - ה', בשעות:
כיתות גן: 14:00 - 17:00. כיתות א' - ד': מסיום הלימודים - 17:00
15. ככל שבעת ההרשמה בחרנו פעילות בימי חופשות לימודים, יפעל הצהרון במהלך ימי חופשות הלימודים המפורטים בכתב התחייבות זה ובשעות שלהלן: כיתות גן: 07:35 - 16:00. כיתות א' - ד': 08:00 - 16:00
16. ככל ותהיה פעילות בימי בחופשות חנוכה ופסח, תינתן על כך הודעה בעתיד ותיעשה לגביהם הרשמה נפרדת.
ד. ביטול והפסקת פעילות
17. ככל ונבקש מהחברה לבטל התקשרות זו, הבקשה תעשה אך ורק באמצעות הגשת טופס ביטול של פעילות בנוסח המצ"ב בחלון התקנון בסוף כתב ההתחייבות זה לפי אמצעי הקשר המפורטים להלן ובכפוף לקבלת אישור על קליטתם בידי החברה:
17.1 גילאי גן - באופן מקוון באתר החברה העירונית או במסירה ידנית או דואר למזכירות צמ"ח, רח' סיני 25 רובע א' אשדוד, בדוא"ל: rishum@ironit.org.il בפקס': 08-9398757.
17.2 כיתות א' - ד' - באופן מקוון באתר החברה העירונית או במזכירות המרכז הקהילתי המפעיל את הצהרון, במסירה ידנית, דואר, דוא"ל או פקס על פי אמצעי הקשר המפורטים באתר האינטרנט של החברה www.ironit.org.il.
18. עם קבלת הבקשה היא תיבדק על ידכם ותודיעו לנו על קבלתה בטלפון או בדוא"ל.
19. בנוסף לתמורה החודשית היחסית שעלינו לשלם לכם עד למועד כניסתו לתוקף של הביטול אנו נשלם לכם דמי ביטול כמפורט להלן (להלן - "דמי הביטול"):
19.1 ביטול התקשרות שייעשה עד 14 ימים ממועד הרישום - אנו נשלם לכם דמי ביטול בשיעור של 5% מהתמורה (כהגדרתה לעיל - תמורה שנתית עבור כל תקופת ההתקשרות) או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מבניהם. ביטול לאחר מועד זה יחייב בתשלום דמי ביטול שיחושבו לפי המפורט להלן:
19.1.1 ביטול התקשרות שייכנס לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרישום ועד לא יאוחר מיום 30
לחודש אפריל במהלך תקופת ההתקשרות -
(1) ככל וההודעה נמסרה לחברה עד היום ה-14 לחודש - אנו נשלם לכם דמי ביטול של חודש אחד.
(2) ככל וההודעה נמסרה לחברה החל מהיום ה-15 לחודש - אנו נשלם לכם דמי ביטול שיחושבו לפי יתרת החלק היחסי של התמורה לתשלום באותו החודש בו ניתנה הודעת ביטול (סכום התשלום החודשי) בצירוף החלק היחסי של התמורה עבור מחצית החודש העוקב.
19.1.2 ביטול התקשרות שייכנס לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרישום ולאחר יום 1 לחודש מאי במהלך תקופת ההתקשרות - אנו נשלם לכם דמי ביטול שיחושבו לפי יתרת התמורה (השנתית) שטרם שולמה על ידנו.
20. ככל שנרשמנו גם לפעילות במהלך ימי חופשות לימודים - אזי עם סיום פעילות ילדנו/ילדתנו בצהרון ישולמו דמי ביטול נוספים שיחושבו לפי המפורט להלן: לפי התמורה של החלק היחסי של ימי חופשות הלימודים בהם סופקו שירותים בפועל ביחס לכל ימי חופשות הלימודים בהם על החברה לספק שירותים במהלך שנת הלימודים.
21. תשלום דמי הביטול ישולמו לכם על ידנו באופן מידי בתשלום אחד במועד הביטול.
22. החל ממועד כניסת ביטול ההתקשרות לתוקף לא נוכל / יוכל ילדנו/ילדתנו להשתתף בפעילות הצהרון.
23. תשלומים ששולמו על ידנו מראש, ככל ששולמו, יוחזרו לנו באותו אמצעי תשלום בו שולמו בקיזוז התמורה החודשית היחסית שעלינו לשלם לכם עד למועד כניסתו לתוקף של הביטול ובקיזוז דמי הביטול, למעט תשלומים ששולמו במזומן שיוחזרו לנו בשיק של החברה. לא יינתנו החזרים בגין תשלומי ביטוח, ציוד וחומרים, ככל שאלה שולמו על ידנו.
24. החזר כספי בגין מחלה אפשרי רק בגין היעדרות של יותר מ-30 ימים בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים שיוגש לחברה בתוך 14 ימים מהמועד בו הסתיים אישור המחלה. אישור מחלה שיוגש לאחר 14 ימים ממועד סיום המחלה לא יכובד על ידי החברה.
ה. איסוף ילדנו/ילדתנו מהצהרון
25. איסוף ילדנו/ילדתנו מהצהרון של הגן תעשה בכפוף להוראות שלהלן:
25.1 האיסוף ייעשה אך ורק על ידי הח"מ ועל ידי המפורטים להלן, בכפוף לכך שגילם מעל 12 שנים, למעט אם ניתנה הודעה אחרת מראש למנהל/ת הצהרון:
25.2 איסוף ילדנו/ילדתנו בניגוד לאמור בסעיף 25.1 לעיל תיאסר למעט אם ניתנה על כך הודעה מראש למנהל/ת הצהרון וכנגד הצגת תעודה מזהה.
25.3 איסוף ילד/ה להורים פרודים או גרושים תיעשה בהתאם לכתב התחייבות זה כל עוד לא נמסרה לחברה החלטה בכתב של ערכאה שיפוטית ועם מסירתה יחול האמור בהחלטה השיפוטית.
25.4 הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ילדתנו מהצהרון עד לא יאוחר משעת סיום הצהרון כמפורט בסעיף 14 לעיל.
25.5 עבור כל 15 דקות בהן נאחר לאסוף את ילדנו/ילדתנו לאחר שעת היציאה נשלם לכם סך של 30 ש"ח. משך האיחור וגובה התשלום יירשמו בפנקס האיחורים שבצהרון. הסכום הכולל בגין כלל האיחורים בחודש יגבה על על ידנו יחד עם סכום התמורה.
26. החברה שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את השתתפות ילדנו/ילדתנו בפעילות הצהרון במקרים של איחורים רבים או בלתי סבירים ובמקרים אלה, הננו מתחייבים לשלם את מלוא התמורה (כהגדרתה לעיל) ויתר התשלומים המפורטים בהסכם זה עד למועד הפסקת ההשתתפות.
27. הננו מתחייבים בזאת כי במידה ילדנו/ילדתנו מסכנ/ת את עצמו/ה ו/או אחרים נגיע לאסוף אותו מהצהרון באופן מיידי.
28. ילדים המשתתפים בפעילות הצהרון בכיתות א' - ד' ישוחררו לביתם בתום שעת הצהרון והוראות האיסוף הנ"ל לא יחולו לגביהם.
ו. התמורה
29. התמורה שנשלם לחברה עבור ההשתתפות בצהרון הינה תמורה שנתית עבור שנת לימודים מלאה שתחושב כמפורט להלן (להלן - "התמורה"):
29.1 : גילאי גן: 5,090 ש"ח; כיתות א' - ב': 4440 ש"ח; כיתות ג' - ד': 7,800 ש"ח. התמורה תשולם לכם ב-10 תשלומים שווים, מידי כל חודש במהלך תקופת ההתקשרות.
29.2 נוסף על כך, ככל ובחרנו בעת הרישום בתוספת צהרון בימי חופשה מלימודים נשלם תמורה חד פעמית בסך 400 ש"ח (עבור 4 ימי חופשה).
29.3 תיתכן עליית מחירי התמורה במהלך השנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן או על פי קביעת משרד החינוך ובהודעת החברה מראש שתינתן לא פחות מ- 30 ימים טרם כניסתו לתוקף של המחיר החדש.
30. ילד/ה שפעילותו בצהרון תחל לאחר תחילת שנת הלימודים ישלם תמורה שנתית שתחושב לפי היחס שבין התמורה השנתית עבור שנת לימודים מלאה המפורטת בסעיף 29 לעיל לבין יתרת התקופה עד לתום שנת הלימודים. במקרה זה תשולם התמורה במספר תשלומים שווים מידי כל חודש במהלך יתרת שנת הלימודים.
31. אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה את התמורה וכן את יתר התשלומים הנוספים הנובעים מכתב התחייבות זה באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק או חיוב כרטיס האשראי בעסקת תשלומים או שיקים או כל אמצעי תשלום אחר על פי אישור החברה.
32. אנו נשאר אחראים לתשלום התמורה ויתר התשלומים הנוספים גם אם יבוצע התשלום השוטף שלא באמצעותנו אלא באמצעות צד ג'.
33. כנגד התשלום תימסר קבלה.
34. אי-תשלום התמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה במלואם ו/או במועדם יהווה הפרה יסודית של כתב התחייבות זה ויאפשר לחברה לנקוט כנגדנו בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, ולרבות הפסקת השתתפות ילדנו/ילדתנו בצהרון, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה יסודית כאמור.
35. כל תשלום שישולם שלא במועדו יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית פיגורים שנתית בשיעור של 8%, החל מהמועד הקבוע לתשלום התמורה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
36. בגין כל תשלום שלא יכובד על ידי הבנק/חברת אשראי תגבה החברה דמי טיפול בסך 25 ש"ח.
37. אנו נישא בתשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בגין הליכי גביית סכומים שלא שולמו במועד לרבות 275 ש"ח בגין עלות מכתב התראה לפני תביעה.
38. אנו מתחייבים בזאת לשלם את מלוא התמורה (כהגדרתה לעיל) ויתר התשלומים המפורטים בהסכם זה גם במקרה של היעדרות ילדנו/ילדתנו מהצהרון מסיבה כלשהי וכל עוד לא בוטלה השתתפותו בפעילות בכתב.
39. מוסכם עלינו שככל ויוחלט ע״י החברה לאחר התייעצות עם מנהל/ת הצהרון כי מסיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה שהיא, ילדנו/ילדתנו אינו/ה מתאים/ה למסגרת הצהרון, אזי החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציאו/ה מהצהרון בהתראה של 5 ימים מראש. במקרה האמור תשולם התמורה היחסית עד לתום חודש הוצאתו של הילד/ה בפועל מהצהרון.
ז. בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות
40. נא לסמן ב-V את האפשרות המועדפת
41. אנו מצהירים כי ילדנו/ילדתנו משתמש בכוחות עצמו בציוד הרפואי/תרופות לטיפול במגבלה, וידוע לנו כי צוות הצהרון אינו מיומן בטיפול במגבלה ואינו רשאי ליתן תרופות או טיפול רפואי.
42. מילוי שגוי או חלקי של סעיף בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות ביחס לילדנו/ילדתנו כאמור לעיל, יכול לגרום את הפסקת השתתפותו בפעילות הצהרון.
43. אנו נודיע לחברה על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדנו/ילדתנו ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה מיד עם גילוייה וכן מתחייבים להמציא לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה של ילדנו/ילדתנו טרם תחילת פעילות הצהרון.
44. ידוע לנו כי ככל שילדנו/ילדתנו אלרגי למזון, אנו נספק לו/לה מזון המתאים לסוג האלרגיה, שאם לא כן החברה לא תוכל לקלוט את ילדנו/ילדתנו לצהרון.
45. אנו מתחייבים בזאת כי לא נשלח את ילדנו/ילדתנו לצהרון ככל ואינו/ה מרגיש/ה טוב או חולה (כגון: חום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת). החזרת ילדנו/ילדתנו לצהרון לאחר שובו מחופשת מחלה מותנית בהמצאת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הוא/היא בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים מבלי להדביקם במחלות.
46. אנו מתחייבים כי במידה וילדנו/ילדתנו חולה ו/או לא מרגיש/ה בטוב, אזי צוות הצהרון יצור עמנו קשר באמצעות אחד ממספרי הטלפון המפורטים בכתב התחייבות זה ו/או בפרטי ההרשמה שניתנו באתר האינטרנט ובעקבות כך נגיע מיד לאסוף את ילדנו/ילדתנו מהצהרון.
47. ידוע לנו שהאחריות בהבאת ילדנו/ילדתנו לצהרון ו/או אי הוצאתו מהצהרון, כאשר הינו חולה ו/או שאינו/ה מרגיש/ה בטוב חלה עלינו בלבד.
48. ידוע לנו שכל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה בצהרון יחולו במלואן על חשבון החברה (לרבות אמבולנס, וכד').
ח. ביטוח
ידוע לנו כי החברה ערכה ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות החברה לנזקי גוף העלולים להיגרם ילדנו/ילדתנו עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בצהרון וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה. נוסף על כך ידוע לנו כי ילדנו/ילדתנו מבוטח במסגרת ביטוח תאונות אישיות הקיים במערכת החינוך.
ט. שחייה
נא לסמן ב-V את האפשרות המועדפת
י. צילומים
49. נא לבחור מבין האפשרויות
יא. לוח חופשות
50. ימי חופשה מלימודים בהם לא יפעל צהרון
ראש השנה | ימים ב-ד | כט' אלול- ב' תשרי | 6-8/09/2021
יום כיפור | ימים ד-ה | ט'-י' בתשרי | 15-16/9/2021
סוכות | ימים ב'-ג' +א-ג | יד'-טו' תשרי + כ'-כב' תשרי | 20-21/9/2021 + 26-28/9/21
פורים | ימים ד-ו | י"ג-טו' באדר | 16-18/3/2022
פסח | ימים ה-ש | יג' - כב' בניסן | 14-23/4/2022
יום זיכרון | ימי ד | ג' אייר | 04/05/2022
יום עצמאות | ימי ה | ד' אייר | 05/05/2022
שבועות | ימים א-ב | ו'-ז' בסיוון | 5-6/6/2022
51. ימי חופשה מלימודים בהם יפעל הצהרון ככל שבעת ההרשמה בחרנו פעילות בימים אלה
סוכות | ימים ד-ה | ט"ז – י"ז תשרי | 22-23/9/2021 | מס' ימים 2
אסרו חג סוכות | יום ד' | כ"ג תשרי | 29/09/2021 | מס' ימים 1
לג' בעומר | יום ה |יח' אייר | 19/05/2022 | מס' ימים 1
סה"כ: מס' ימים 4
יב. כללי
52. החברה אינה אחראית לאובדן חפצים או רכוש של המשתתפים בצהרון.
53. כל הארכת מועד ו/או הימנעות מנקיטת צעדים מצד החברה על תשלום כלשהו, לא ייחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין, אלא אם הוויתור, ההסכמה הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
54. כתב התחייבות זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, טרם חתימת כתב התחייבות זה.
55. כל שינוי ו/או תוספת לכתב התחייבות זה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.
56. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בדף ההסכם. כל הודעה אשר ישלח צד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה תוך 3 ימי עבודה מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום, או בתום יום עבודה שלם במקרה של מסירה ביד או משלוח מאושר פקסימיליה - לפי המקרה.
57. בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982 אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות, מסרונים, ודוא"ל של החברה בדבר מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה, לכל אמצעי ההתקשרות שמסרנו.
ולראיה באנו על החתום:
הורה 1
מין
הורה נוסף
מין
חתמו כאן

התקנון

לצפייה בטופס ביטול לצהרון | לחצו כאן


סמנו V ליד "אני לא רובוט"